• 076

  Taigh-Ceilidh / Ceilidh House

  Music
 • When
  16 March 19:30 - 22:30
  Hosted by:
 • Nuair a tha rud a' còrdadh fìor mhath ri luchd-èisteachd chan eil adhbhar atharrachadh! Sin a dh'fhàg gum bheil Comunn Gàidhlig Inbhir Nis gu bhith a' cur fàilte chridheil oirbh air ais chun an Taigh-Cèilidh airson cuirm neo-fhoirmeil de dheagh cheòl, òrain, agus beagan crac.
  Bidh fiughair oirnn bhur faicinn ann!

  Given the success of the Ceilidh House in the past, the Gaelic Society of Inverness recognises a winning format and looks forward to welcoming you to another informal evening of excellent music and singing in the company of some of Gaeldom's finest artistes.